Definitief ontwerp

Op basis van de tekeningen van het schets ontwerp wordt het plan nader uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Naar aanleiding van deze documentatie wordt een globale kostenraming gemaakt. Aan de hand van deze raming worden eventuele gevolgen in nauw overleg met de opdrachtgever besproken. Waar nodig wordt het ontwerp aangepast aan het budget. Tijdens de uitwerking kan overleg nodig zijn met een externe adviseur op bouwkundig en installatie technisch gebied. De kosten die hierbij worden gemaakt zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Een begroting hiervan zal vooraf worden opgesteld. Tijdens een laatste bespreking wordt het definitieve ontwerp door beide partijen goedgekeurd. Bij het opstellen van deze offerte gaan wij uit van maximaal 2 wijzigingsrondes in het DO.  U krijgt de documentatie thuisgestuurd en de bouwvergunning wordt opgemaakt en aangevraagd. De ontwerpfase wordt hiermee afgesloten.

De werkzaamheden die csar voor u verricht zijn:

  • Vervaardigen voorlopig ontwerp (op basis van bespreking bevindingen SO)
  • Vervaardigen definitief ontwerp  (op basis van bespreking bevindingen VO)
  • Advies ontwerpkeuzen, integratie ruimteclaims overige adviseurs
  • Coördinatie adviseurs constructie en W-/E-installaties
  • Raming bouwkosten op basis van Reed Business Kosteninformatie Bouw & Infra.
  • Analyse haalbaarheid opleverdatum (waarbij van een normaal vergunningstraject wordt uitgegaan)
  • Overleg diverse instanties t.b.v. aanvraag bouwvergunning
  • Aanvragen van de eventuele bouwvergunning
  • Vastleggen/ bijstellen van het bouwbudget