Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Particuliere opdrachtgever–architect
Rechtsverhouding opdrachtgever–architect

Artikel 1 Uitvoering opdracht:

 1. De architect zal de opdracht naar beste weten en kunnen vervullen met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Hij staat de opdrachtgever daarbij als adviseur terzijde.
 2. De opdrachtgever verschaft de architect schriftelijk alle hem ter beschikking staande informatie die nodig is voor de uitvoering van de opdracht. De architect kan uitgaan van de volledigheid en juistheid van de verstrekte informatie, tenzij duidelijk is dat nader onderzoek naar de juistheid van die informatie geboden is.
 3. De opdrachtgever zal zonder voorafgaand overleg met de architect geen derden inschakelen wanneer dat van invloed zou kunnen zijn op het vervullen van de opdracht door de architect.
 4. Indien het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is om één of meer adviseurs in te schakelen, overleggen partijen wie dat zal/zullen moeten zijn en welke werkzaamheden aan die adviseur(s) moeten worden opgedragen. De opdrachtgever geeft vervolgens opdracht aan die adviseur(s), tenzij partijen anders overeenkomen.
 5. Indien voor de door de architect te verrichten werkzaamheden termijnen zijn overeengekomen, dan staat de architect er voor in dat de werkzaamheden binnen die respectieve termijnen zullen worden uitgevoerd, één en ander onverminderd het bepaalde in artikel 6.

Artikel 2 Advieskosten:

 1. Partijen leggen in de overeenkomst vast dat de advieskosten, zijnde het honorarium, de toezicht kosten en de bijkomende kosten, zijn geregeld: op basis van de door CSAR bestede tijd tegen een van tevoren afgesproken uurtarief.
 2. De opdrachtgever dient CSAR naast de advieskosten een vergoeding te betalen voor (meer) werkzaamheden als gevolg van onder meer:                                                  2a: na aanvang van de werkzaamheden gewijzigde wet- en regelgeving;                                                       2b: door de opdrachtgever verlangde wijzigingen na het beëindigen van een ontwerpfase of het nemen van een definitieve beslissing. Elke hoofdfase wordt met een overeenkomst afgesloten alvorens de nieuwe te beginnen. CSAR zal de opdrachtgever vooraf inlichten omtrent deze wijzigingen en de daaraan verbonden kosten.
 3. Niet in de advieskosten inbegrepen zijn de kosten die CSAR maakt bij de vervulling van de opdracht, waaronder kopieer-, reis- en verblijfkosten. De opdrachtgever dient deze kosten afzonderlijk te vergoeden tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 3  Betaling:

 1. CSAR declareert de advieskosten in termijnen naar de stand van zijn werkzaamheden en de kosten met een percentage van 60% per fase bij aanvang en 40% per fase bij afronding.
 2. Betaling van een declaratie dient plaats te vinden binnen 14 dagen na verzending van die declaratie.
 3. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. CSAR is gerechtigd met ingang van de vervaldatum de wettelijke rente over het niet betaalde bedrag in rekening te brengen.
 4. Indien de opdrachtgever een declaratie niet tijdig betaalt, is CSAR gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen zeven dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.
 5. Indien CSAR tot invordering overgaat zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever die in gebreke is met de tijdige betaling van een declaratie is niet bevoegd de door de architect reeds aan hem verstrekte ontwerpen, schetsen en dergelijke te gebruiken.

Artikel 4 Gebruik ontwerp:

 1. De opdrachtgever heeft, mits hij aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, het recht het ontwerp uit te voeren.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan af te wijken van een ontwerp dan wel wijzigingen daarop aan te brengen dan in overleg met CSAR.
 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan het uitgevoerde ontwerp geheel of gedeeltelijk te herhalen zonder voorafgaande toestemming van CSAR.
 4. CSAR kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden, waaronder de betaling van een redelijke vergoeding.
 5. CSAR zal zijn toestemming niet op onredelijke gronden weigeren.

Artikel 5 Voortijdige beëindiging opdracht:

 1. De opdrachtgever kan te allen tijde de opdracht opzeggen. CSAR kan de opdracht uitsluitend ingeval van gewichtige redenen opzeggen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden en onder vermelding van de reden(en) van opzegging en het tijdstip waartegen wordt opgezegd.
 2. Indien de opdracht wordt opgezegd, wordt afgerekend naar de stand van het werk op het moment van de opzegging. De opdrachtgever dient CSAR de tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden.
 3. Indien de opdracht wordt opgezegd, mag de opdrachtgever het tot dan toe vervaardigde ontwerp niet realiseren dan na voorafgaande toestemming van CSAR. CSAR zal zijn toestemming niet onthouden wanneer dat in strijd zou zijn met de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtgever.

Artikel 6 Vertraging bij de uitvoering van de opdracht:

 1. Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die CSAR niet kan worden verweten, is de opdrachtgever gehouden CSAR diens kosten die daarvan het gevolg zijn te vergoeden. CSAR dient de kosten/schade zo veel mogelijk te beperken.
 2. Duurt de in lid 1 bedoelde vertraging of onderbreking langer dan drie maanden, dan zal CSAR, zodra dat mogelijk is, de opdrachtgever laten weten op welke termijn hij de uitvoering van de opdracht zal hervatten. CSAR zal daarbij rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtgever. Artikel 7 Aansprakelijkheid
 3. CSAR is jegens de opdrachtgever alleen aansprakelijk voor de directe schade die deze lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming door CSAR in de nakoming van zijn verplichtingen. CSAR is niet aansprakelijk voor gevolgen van miscommunicatie tussen opdrachtgever en uitvoerende partij.
 4. Onder een toerekenbare tekortkoming wordt voor de lezing van dit artikel verstaan: een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend architect onder de desbetreffende omstandigheden en met inachtneming van normale oplettendheid en met de voor de opdracht vereiste vakkennis en middelen uitgerust, heeft kunnen en behoren te vermijden.
 5. Indien de opdrachtgever van mening is dat CSAR tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen, stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk en stelt hem in de gelegenheid die tekortkoming(en) op eigen kosten op te heffen.
 6. De door CSAR te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot € 75.000 of indien de advieskosten hoger zijn dan € 75.000 een bedrag gelijk aan de advieskosten met een maximum van € 1.000.000.
 7. De aansprakelijkheid van CSAR vervalt na verloop van vijf jaar vanaf de dag waarop de einddeclaratie is verzonden of de opdracht door opzegging is geëindigd.

Artikel 8 Geschillen:

 1. Verschillen van mening tussen opdrachtgever en CSAR zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost.
 2. Alle geschillen – daaronder inbegrepen die, welke slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van deze opdracht tussen opdrachtgever en architect mochten ontstaan, worden beslecht door de burgerlijke rechter.
 3. Op de overeenkomst tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9 Depot:

De Rechtsverhouding particulier – architect CSAR, welke verkort wordt aangehaald als ‘CSAR 2008’, is op 17 juni 2008 gedeponeerd bij de K.V.K te Amsterdam.